МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
2017 ОНД ТӨСӨВТ ӨРТӨГ НЭМЭГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ,
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СУДАЛГАА
*ХҮСНЭГТТЭЙ АЖИЛЛАХ ЗААВАРЧИЛГААГ ХҮСНЭГТИЙН ДООД ХЭСГЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ!
x
Эрэмбэлэх баганын толгой дээр хулганаар дарж энд чирч тавина уу!
# 
Зураг 
Хуулийн код 
ТЕЗ 
Төсөл, арга хэмжээний нэр 
2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгасан төсөвт өртөг 
Төсвийн тухай хуулиар анх батлагдсан төсөвт өртөг 
Зөрүү 
Байршил 
Төрөл 
Төсөвт өртөг нэмэгдсэн шалтгаан - тайлбар 
   
[Expand] I.1.1.2ШС Аврах гал унтраах ангийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 3,262.5 1,600.0 1,662.5 Говь-Алтай Аврах гал унтраах барилга 2013 оны төсвийн тухай хуулиар зураг, төсөвгүйгээр батлагдсан. Барилгын хөгжлийн төвийн 2013.12.16-ны өдрийн 1447/2013 дугаар дүгнэлтээр магадлал хийгдэж, төсөвт өртөг 3,262.6 сая төгрөгөөр хянагдсан. 2014, 2015 оны Төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөр тусгагдаагүй. 2016 онд төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна.
[Expand] I.1.1.4ШС Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сэлэнгэ, Мандал сум/ 3,302.5 2,300.1 1,002.4 Сэлэнгэ Аврах гал унтраах барилга 2013 оны төсвийн тухай хуулиар зураг, төсөвгүйгээр батлагдсан. Барилгын хөгжлийн төвийн 2013.12.16-ны өдрийн 1446/2013 дугаар дүгнэлтээр магадлал хийгдэж, төсөвт өртөг 3,302.5 сая төгрөгөөр хянагдсан. 2014, 2015 оны Төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөр тусгагдаагүй. 2016 онд төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. 2015.10.09-ны өдрийн өдрийн гэрээний нэмэлт өөрчлөлтөөр захиалагч тал батлагдсан төсөв, гэрээний үнийн зөрүүг 2016 оны улсын төсөвт батлуулах асуудлыг хариуцах заалт нэмж оруулсан байна.
[Expand] I.1.1.6ШС Аврах гал унтраах ангийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ 2,089.4 1,250.0 839.4 Хэнтий Аврах гал унтраах барилга 2013 оны төсвийн тухай хуулиар зураг, төсөвгүйгээр батлагдсан. Барилгын хөгжлийн төвийн 2013.10.16-ны өдрийн 1169/2013 дугаар дүгнэлтээр магадлал хийгдэж, төсөвт өртөг 2,089.4 сая төгрөгөөр хянагдсан. 2014, 2015 оны Төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөр тусгагдаагүй. 2016 онд Төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. 2016.02.02-ны өдрийн улсын комиссын актаар ашиглалтад хүлээн авсан.
[Expand] I.2.1.1 ШС Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ 1,316.5 705.3 611.2 Хөвсгөл Лабораторийн барилга 2012-2015 онуудад Төсвийн тухай хуулиар 705.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан боловч тухайн онуудын тодотголоор хасагдсан. 2012.01.23-нд"Урагшлах" ХХК-тай 705.3 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж, 177.5 сая төгрөгөөр суурийн ажлыг хийсэн боловч ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулаагүй санхүүжилт олгогдоогүй. 705.3 сая төгрөгийн зураг, төсөвт магадлал хийгдээгүй. 2016.03.28-нд дахин 1,316.4 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2016.09.08-ны өдрийн 1/352 дугаар хүсэлтээр 2016.10.14-ны өдрийн 774/2016 дугаар гэрээ байгуулж, зураг, төсөвт магадлал хийгдэж байгаа бөгөөд одоогоор магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй байна.
[Expand] II.1.3ЗГХЭГ Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Архангай, Хашаат сум/ 969.8 650.0 319.8 Архангай Конторын барилга Барилгын зураг, төсөвт 2013.04.13-нд магадлал хийгдэж 1,043.8 сая төгрөгөөр баталгаажсан. 2013.06.14-нд "Дөлгөөн тэргүүн" ХХК-тай 969.8 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. 2014.10.26-ны өдрийн БУАО-2014/26 улсын комиссын актаар 2014.10.26-наас ашиглалтад оруулсан. 2013-2015 оны Төсвийн тухай хуулиар 650.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдаж 650.0 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан. 2014 оны 10 дугаар сард орон нутгийн төсвөөс 160.0 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байна. 2016 онд төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна.
[Expand] III.1.1БОАЖНХС Ойн ангийн конторын барилга /Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргаа, Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын захиргаа, аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар/ 725.8 529.0 196.8 Завхан Конторын барилга Анх батлагдсан 2 давхар барилгыг 3 давхар болгож зурагт өөрчлөлт оруулсан тул 1251/2015 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөв нь 196.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэж 725.8 сая төгрөгөөр баталгаажсан байна.
[Expand] III.1.2БОАЖНХС Байгаль орчны газрын конторын барилга /Хөвсгөл/ 1,095.0 564.5 530.5 Хөвсгөл Конторын барилга 2015.07.03-ны өдрийн 691/2015 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртөг нь 867.7 сая төгрөгөөр баталгаажсан. Гадна шугам сүлжээнд 227.3 сая төгрөгийн нэмэлт төсөвт магадлал хийгдээгүй байна.
[Expand] IV.1.1ГХС Гадаад хэргийн яамны Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний шинэчлэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 5,160.0 4,460.0 700.0 Улаанбаатар Конторын барилга 2013-2014, 2016 оны Төсвийн тухай хуульд 4,460.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан. Худалдан авах ажиллагааг дээрх өртгөөр зохион байгуулсан. 2013.05.27-нд 3 блок, зоорийн давхартай, дээш 12 давхар төмөр бетон араг бүтээцтэй барилгын зурагт магадлал хийгдэж 424/2013 дугаартай ерөнхий дүгнэлт гарч, төсөвт өртөг 9,780.2 сая төгрөгөөр баталгаажсан. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хязгаарлагдмал байдалтай уялдуулан зураг, төсвийг өөрчилж 4,460.1 сая төгрөгөөр А блокыг 10 давхар болгон барилга, угсралтын ажил хийгдэж байгаа ч өөрчлөгдсөн зураг, төсөвт магадлал хийгдээгүй. 2014 онд 302.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг векселиэр баталгаажуулсан. 2015 онд төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй. 2017 онд нэмэлтээр хийхээр төлөвлөсөн 713.9 сая төгрөгийн ажлаас 362.6 сая төгрөгийн төсөвт магадлал хийгдээгүй, үлдэх гадна шугам сүлжээний нэмэлт ажлын зураг, төсөвт 2014.03.19-нд 351.3 сая төгрөгөөр хянагдаж баталгаажсан. Гэрээний нийт дүнг 5,160.1 сая төгрөг болгон өөрчилсөн нэмэлт гэрээ гарын үсэг зурагдаж баталгаажаагүй.
[Expand] V.2.1.1ХЗДХС Хилийн 0168-р ангийн нүүлгэн шилжүүлэлт, инженерийн байгууламжийн дуусгал /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ 10,709.3 2,100.0 8,609.3 Дорноговь Барилга, байгууламж УИХ-ын 2010 оны 27 дугаар тогтоолыг үндэслэн Хил хамгаалах ерөнхий газрын Барилга захиалагчийн албанаас "Глубой камень" ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу боловсруулагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 15 нэр төрлийн 30 барилга, байгууламж барихаас нийт 25 барилга, байгууламжийн 10,401.6 сая төгрөгийн төсөв баталгаажиж 2012-2016 онуудад 7,617.6 сая төгрөгийн ажил хийгдсэн байна. Баталгаажсан зураг, төсөвтэй ажлаас 8 айлын орон сууц 9ш барилга баригдаагүй, агуулахын 4 ш барилгын 658.4 сая төгрөгийн өртөгтэй ажлын магадлалын дүгнэлт гараагүй, дэлгүүртэй шалган нэвтрүүлэх байр 1ш, шатахуун түгээх станц 1ш зураг төсөв нь хийгдээгүй байна. Төсвийн тухай хуульд Хилийн отрядын нийлүүлгэн шилжүүлэлтийн нийт өртгөөр бус тухайн онд баригдах барилга, байгууламжийн өртөг, санхүүжих дүнгээр хөрөнгө батлуулж ирснээс төсөвт өртөг өссөн харагдаж байна. Мөн 2017 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд дээрх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 6 заставт барих гэрээт цэргийн байрны ажлыг шинээр нэмж тусгасны хэрэгцээ, шаардлага нь баримтаар нотлогдохгүй байх тул 2017 оны Төсвийн тухай хуульд шаардлага хангасан 8 айлын орон сууцны 9 барилгын 4,445.0 сая төгрөгийг санхүүжүүлэхээр тусгах нь зүйтэй байна.
[Expand] V.4.1.1ХЗДХС Төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн барилга, инженерийн байгууламжийн дуусгал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 17,701.0 12,600.0 5,101.0 Улаанбаатар Эмнэлгийн барилга 2010-2013 оны Төсвийн тухай хуулиар хэрэгжилт нь батлагдаж 10.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон боловч төрийн байгууллагуудын буруутай үйл ажиллагаанаас барилгын зориулалтыг удаа дараа өөрчилж үргүй зардал гаргасан байна. 2014 оноос хойш барилгын ажил зогсонги байдалд орсон. ХЗДХЯ, ЭМЯ-ны хооронд барилгын зураг төсвийг дамжуулсан гэх боловч аудитын явцад зураг, төсөв олдоогүй тул дахин магадлах шаардлагатай. Эмнэлгийн барилгыг дуусгахын тулд нэмэлтээр 5,136.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын тооцоолол хийгдсэн боловч магадлал хийгдэж баталгаажаагүй. Нэмэлт төсвөөр барилга угсралтын ажилд 3,233.8 сая, дотор цэвэр бохир усны ажилд 216.0 сая, салхивч хийхэд 528.6 сая, дотор холбоо дохиололд 189.1 сая, дотор гэрэлтүүлэгт 460.5 сая, гадна тохижилтод 43.8 сая, цахилгаан шатны ажилд 465.1 сая төгрөгийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн байна.
[Expand] VI.1.1ХНХС Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр /Дорнод, Хэрлэн сум/ 5,102.4 4,149.0 953.4 Дорнод МСҮТ хичээлийн байр Мэргэжил, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн 4,149.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй хичээлийн байрны барилгын анхны төсөвт гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилт, бусад ажлын зардлыг тусгаагүй орхигдуулсан. 2014.10.20-нд төсөвт өртөг 953.4 сая төгрөгөөр нэмэгдэж, магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч баталгаажсан төсвөөр 2017 оны төсвийн төсөлд тусгагдсан байна.
[Expand] VI.1.2ХНХС Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн дотуур байр /Орхон/ 3,473.9 2,247.2 1,226.7 Орхон МСҮТ дотуур байр Анхны зураг төсвийг "Асгат өргөө" ХХК 2012 онд гүйцэтгэж Барилгын хөгжлийн төвөөс төсвийг 2,247.2 сая төгрөгөөр хянаж, баталгаажуулсан боловч анхны төсөвт ажлын тоо хэмжээ дутуу тусгагдсанаас төсөвт өртөг нэмэгдэх нөхцөл үүссэн. Үүнд: гадна зам талбайн тохижилт, газар шороо, фандус, галын шат, шалны ажил, блокон, гадны дулааны газар шорооны ажил, зарим материалын үнийг тусгаагүй байна. 2015.08.13-нд төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажлын төсөвт өртөг 1,226.9 сая төгрөгөөр хянагдаж, магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан байна.
[Expand] VI.2.1.1ХНХС Усан спорт цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, Найрамдал зуслан/ 9,600.0 7,550.0 2,050.0 Улаанбаатар Спорт цогцолбор Тус барилгын төсөвт өртөг нэмэгдээгүй бөгөөд 2015 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртөгөөр буюу 9,598.5 сая төгрөгөөр анх батлагдсан боловч 2016 оны төсвийн тухай хуульд өмнөх онд олгогдсон санхүүжилтийг төсөвт өртгөөс хасч өртгийг бууруулан 7,550.0 сая төгрөгөөр тусгаснаас шалтгаалан 2017 оны төсвийн төсөлд нийт төсөвт өртөгөөр тусгасан нь өмнөх оноос нэмэгдсэн харагдаж байна.
[Expand] VI.2.1.2ХНХС Ахмадын ордны барилга /Завхан, Улиастай сум/ 1,260.0 1,200.0 60.0 Завхан Ахмадын ордон "Арь констракшн" ХХК нь Завхан аймгийн Улиастай сумын ахмадын болон амьдрах ухааны ордны барилга угсралтын ажлыг 2014 онд эхэлсэн бөгөөд 2016 онд улсын комисст хүлээлгэн өгсөн боловч анхны төсөвт тусгагдаагүй 60.0 сая төгрөгийн гадна шугам сүлжээний ажил хийгдсэн. Тус барилгын ажлын анхны БУ-11/2014 дугаар гэрээг 2014.08.18-ны өдөр байгуулахад гадна дулаан, цэвэр бохир ус, гадна холболтын ажлын зураг, төсөв хийгдэж гараагүй байсан. Уг нэмэлт ажлын зураг, төсөв 2016 онд гарсан бөгөөд гадна дулаан, цэвэр бохир ус, гадна холболтын ажлыг зураг, төсвийн дагуу хийж гүйцэтгэн 2016.09.05-ны өдөр улсын комисс ажиллаж 19/2016 дугаартай акт үйлдэн хүлээн авсан байна. Харин 60.0 сая төгрөгийн нэмэлт ажлын зураг төсөв хийгдсэн боловч магадлалаар баталгаажаагүй байна.
[Expand] VI.4.1.1ХНХС Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ 1,700.0 1,400.0 300.0 Улаанбаатар Конторын барилга Барилгын ажил анх Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай хуулийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих барилга байгууламжийн жагсаалтад 1,400.0 сая төгрөгийн баталгаажаагүй төсөвт өртөгөөр тусгагдаж, 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд төсөвт өртөг 1,700.0 сая төгрөг болж гадна шугам сүлжээ, гадна цахилгааны ажлын 300.0 сая төгрөгөөр нэмэгдэж тусгагдсан байна. Барилгын хөгжлийн төвөөс 2016.02.23-ны өдөр 1,400.0 сая, 2016.09.27-ны өдөр 758/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 300.0 сая, нийт 1,700.0 сая төгрөгийн өртгийг баталгаажуулсан байна. Зэргэлдээ сургуулиас газрын байршил өөрчлөх хүсэлт гаргасны улмаас барилгын ажил эхлээгүй байна. 2016.07.01-нээс хойш Нийслэлийн захирагчийн алба ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгоогүй нь "барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл" үнэт цаас болж байгаатай холбоотой байна. Мөн 2016.10.20-ноос ажлаа эхлүүлэхээр ажиллаж байгаа гэсэн тайлбарыг Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс өгөөд байна.
[Expand] VIII.1.3БХБСБүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах" төслийн Монголын талын хөрөнгө /Дорноговь/ 11,660.0 11,029.4 630.6 Дорноговь Авто зам Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжих хэмжээг гэрээнд гадаад валютаар төлөхөөр тусгаж, Сангийн яамнаас төгрөгөөр хийснээс гэрээ дүгнэх үед ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан зөрүү 553.3 сая төгрөг ба туршилт тохируулгад шаардлагатай 76.9 сая төгрөг, нийт 630.2 сая төгрөгөөр өртөг нэмэгдсэн байна.
[Expand] VIII.1.10БХБССумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургуулийн барилга, 960 суудал /Дорноговь, Замын-Үүд сум/ 4,122.7 3,578.3 544.4 Дорноговь Сургуулийн барилга Төсөвт өртгийг анх 4,348.5 сая төгрөгөөр тусгасан боловч гадна тохижилтын 260.0 сая төгрөг, гадна шугам сүлжээний 153.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлыг хасч 3,934.8 сая төгрөгөөр тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр "АТТА ЧРР" ХХК шалгарч 3,578.3 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулж, гэрээний үнийн дүнгээр Төсвийн тухай хуульд тусгасан байна. Гэрээт ажлын тоо хэмжээнд тусгагдаагүй гадна цэвэр бохир ус, дулааны шугам сүлжээний ажлын 284.4 сая төгрөгөөр 2016.01.20-ны өдрийн 39/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр баталгаажсан дүнгээр төсөвт өртгийг нэмэгдүүлсэн байна.
[Expand] VIII.1.17БХБСМонгол Улсын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах /Улсын хэмжээнд/ 4,600.0 1,500.0 3,100.0 Улсын хэмжээнд Зураг төсөл боловсруулах Анх тендер зарлаад гүйцэтгэгчээ шалгаруулж чадаагүй гэрээ байгуулагдаагүй түүнээс хойш төсөвт тусаагүй энэ онд тусч шинээр эхэлж байгаа 2008 оны ханшаар 1,500.0 сая төгрөг байсан одоогийн ханшид тулгуурлан төсвийг дахин 4,600.0 сая төгрөг байхаар тооцоо гарсан. Эрх бүхий байгууллага албан тушаалтан баталгаажаагүй тооцоо ирүүлсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 29.4 дэх заалтыг хангахгүй байна.
[Expand] IX.1.1.10БСШУСС Сургуулийн хичээлийн байр, спорт заалын барилга, 320 суудал /Архангай, Хангай сум/ 3,291.7 2,882.1 409.6 Архангай Сургуулийн барилга 2013 оны төсвийн тухай хуульд 2,882.1 сая төгрөгийн зураг төсөвтэйгээр батлагдсан. Барилга угсралтын ажлын явцад зураг, төсөвт тусгагдаагүй 2 хуучин барилгын буулгалтын ажлыг 38.3 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн. Шинэчилсэн норм, норматив болон материалын үнийн өсөлтөөс шалтгаалан нэмэлт 371.4 сая, нийт 409.6 сая төгрөг шаардлагатай болсон тул төсвийг боловсруулсан. Барилгын хөгжлийн төвд уг төсөв хянагдаж байна.
[Expand] IX.1.1.11БСШУСС Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ 3,001.8 2,438.0 563.8 Архангай Сургуулийн барилга "2015 оны төсвийн тухай хуульд 2,438.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан байна. Гэрээнд тусгагдаагүй байсан дулааны узелийн ажлыг захиалагчийн хүсэлтээр нэмэлтээр хийж гүйцэтгэсэн. Нэмэлт ажлын 563.8 сая төгрөгийн төсөв Барилгын хөгжлийн төвд хянагдаж байна. "
[Expand] IX.1.1.18БСШУСС Сургуулийн барилга, 640 суудал /Булган, Булган сум/ 4,186.4 2,663.7 1,522.7 Булган Сургуулийн барилга "2012 онд 520 хүүхдийн суудалтай барилгын төсөвт өртөг 1,902.5 сая төгрөгөөр баталгаажсан. Сургуулийн хүчин чадлыг 640 хүүхдийн суудалтай болгон нэмэгдүүлж 2015 оны төсвийн тухай хуульд 2,663.7 сая төгрөгийн үлдэгдэл ажлын төсөвт өртгийг баталгаажуулалгүйгээр Төсвийн тухай хуульд тусгасан. Уг төсөвт 2015 онд магадлал хийж 2,283.9 сая төгрөгөөр баталгаажуулснаар нийт төсөвт өртөг 4,186.5 сая төгрөг болж нэмэгдсэн байна. "
[Expand] IX.1.1.29БСШУСС Сургуулийн хичээлийн байрын барилга /Дархан-Уул, Дархан сум, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа сургууль/ 3,305.9 3,006.9 299.0 Дархан-Уул Сургуулийн барилга 2013 оны төсвийн тухай хуульд 3,006.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан. Суурийн зураг өөрчлөгдөж, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил нэмэгдсэн тул 2012.07.10-ны өдрийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 3,241.9 сая төгрөгөөр хянагдсан. Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу хийсэн 64.0 сая төгрөгийн нэмэлт ажилд магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй байна.
[Expand] IX.1.1.35БСШУСС Сургуулийн барилга, 640 суудал /Хэнтий, Биндэр сум/ 2,630.7 1,830.0 800.7 Хэнтий Сургуулийн барилга 2009 онд 1,380.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. 2010 онд 1,420.0 сая төгрөгийн зураг төсөв баталгаажсан. ЗТБХБС-ын 2009 оны 263 дугаар тушаал, материалын үнийн өсөлт зэргийг тооцоолон 450.0 сая төгрөгийг нэмэх саналыг Засгийн газар, УИХ-д оруулснаар 2013 оны төсвийн хуульд 1,830.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр тусгагдсан. Барилгын үлдэгдэл ажлын төсвийг 800.7 сая төгрөгөөр хянаж, Барилгын хөгжлийн төвийн 2014.12.10-ны өдрийн 1652/2014 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр баталгаажуулсан байна.
[Expand] IX.1.1.36БСШУСС Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ 1,068.0 950.0 118.0 Улаанбаатар Цэцэрлэгийн барилга 2014 оны төсвийн тухай хуульд 1,200.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй нэг маягийн зургаар түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендер зарлагдсан байна. 2014.09.19-нд гүйцэтгэгч компани тендерт шалгарч 1,059.6 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. 2015 оны төсвийн тухай хуульд эхлэх хугацааг 2015 он, төсөвт өртөгийг 950.0 сая төгрөг гэж алдаатай баталснаас төсөвт өртөг нэмэгдсэн жагсаалтад орсон байна.
[Expand] IX.1.1.37БСШУСС Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Хөвсгөл, Цагааннуур сум/ 1,900.7 1,502.5 398.2 Хөвсгөл Сургуулийн барилга 2013 онд 1,502.5 сая төгрөгийн төсөв хянагдаж баталгаажсан. 2013 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан ч төсөл арга хэмжээ “нэр зөрсөн” шалтгаанаар хэрэгжээгүй. Гадна цооног, газар шорооны ажил нэмэгдсэн тул 398.2 сая төгрөгийн нэмэлт төсвийг 2016 онд боловсруулан магадлалаар баталгаажсан.
[Expand] IX.1.1.38БСШУСС Сургуулийн барилга, 220 суудал /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум/ 2,023.5 1,400.0 623.5 Хөвсгөл Сургуулийн барилга Зураг төсөв хянагдаагүй байсан тул 2014 оны төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөг 1,400.0 сая төгрөгөөр батлагдсан. 2015 оны төсвийн тухай хуульд магадлалаар баталгаажсан 1,591.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр батлагдсан. Гэрээнд тусгагдаагүй гадна цахилгаан, дулааны ажил нэмэгдсэн. Бохирын цооногийн байршил өөрчлөгдсөн, дулааны шугамын урт нэмэгдсэн тул нэмэлт ажлын 432.3 сая төгрөгийн төсөв боловсруулагдаж магадлалаар баталгаажсан.
[Expand] IX.1.1.39БСШУСС Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/ 1,489.5 1,100.0 389.5 Улаанбаатар Цэцэрлэгийн барилга Анх зураг төсөв батлагдаагүй байсан тул 2012 оноос хойш гүйцэтгэгчийг шалгаруулаагүй байна. 2015 онд нэг маягийн зургаар тендер зарлаж, "Хайрхан бар" ХХК шалгарч 1,048.7 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын тоо хэмжээ төсөвт өртөгт ороогүй зөвхөн барилгын ажлын дүнгээр 998.2 сая төгрөгөөр 2016 онд магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан. Цэцэрлэгийн газрын талбайн хэмжээ нэмэгдсэн. Техникийн нөхцөлүүдийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул 2016 онд дахин шинээр авсан. Техникийн нөхцөлүүд баталгаажиж гарснаар гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын 389.4 сая төгрөгийн төсөвт дүгнэлт гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн байна.
[Expand] IX.1.1.44БСШУСС Сургуулийн барилга /Сэлэнгэ, Сант сум/ 2,989.1 2,699.1 290.0 Сэлэнгэ, Сант сум Сургуулийн барилга 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн зурагт өөрчлөлт хийж нэг давхрыг хассан зургаар баригдаж байгаа. Шинэчилсэн тооцоогоор төсөвт өртөг 2,811.3 сая төгрөгөөр боловсруулагдаж хянагдсан боловч магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй байна. Мөн инженер, геологийн дүгнэлт зөрүүтэй байснаас суурийн гүн өөрчлөгдөж 173.1 сая төгрөгийн нэмэлт ажлын төсөв Барилгын хөгжлийн төвийн 2015.10.05-ны өдрийн 1035/2015 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр баталгаажсан байна.
[Expand] IX.1.1.47БСШУСС Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 75 ор /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 1,123.1 850.0 273.1 Өвөрхангай Цэцэрлэгийн барилга Анхны зураг төсөвт гадна инженерийн шугам сүлжээ тусгагдаагүй. 2015 оны төсвийн тухай хуульд зураг төсөвгүйгээр 850.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан. 2016.02.05-нд 1,123.1 сая төгрөгийн төсөв экспертээр хянагдсан. 2016 онд төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй.
[Expand] IX.1.1.51БСШУСС Дотуур байрын барилга, 150 ор /Хөвсгөл, Ханх сум/ 1,412.0 1,061.0 351.0 Хөвсгөл Дотуур байрны барилга Анхны зураг төсөв нь 2011 онд боловсруулагдан 1,065.0 сая төгрөгөөр хянагдсан. 2013 онд гэрээ байгуулан төсөвт батлагдсан хөрөнгөөр барилга угсралтын ажил гүйцэтгэсэн. 2014 онд үлдэгдэл ажлын төсвийг шинэчилсэн норм, нормативын дагуу боловсруулан 351.0 сая төгрөгийн төсвийг экспертээр хянаж баталгаажуулсан ч өөрчлөгдсөн дүнгээр төсөвт тусгагдаагүй өмнөх 2016 онд төсөвт суугдаагүй он дамжсан байна.
[Expand] IX.1.1.57БСШУСС Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Завхан, Улиастай сум, 3 дугаар сургууль/ 2,407.5 1,806.0 601.5 Завхан Сургуулийн барилга 2015, 2016 оны төсвийн тухай хуульд 1,806.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан. Гадна цахилгааны дэд өртөө, тоног төхөөрөмж нэмэгдэж төсөв нь хянагдсанаар 601.5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
[Expand] IX.1.1.58БСШУСС Сургуулийн дотуур байрын барилга /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/ 1,371.7 650.0 721.7 Дундговь Сургуулийн барилга Анх 2012 онд зураг төсөвгүйгээр 650.0 сая төгрөг батлагдсан. Төсвийг экспертиз 1,371.1 сая төгрөгөөр хянасан. 2015 оны төсвийн тухай хуульд хөрөнгө батлагдаагүй он дамжсан байна.
[Expand] IX.2.1.7БСШУСС Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Увс, Зүүнговь сум/ 1,300.0 1,290.0 10.0 Увс Соёлын төвийн барилга Өмнөх онуудын төсвийн тухай хуульд батлагдаагүй төсөл, арга хэмжээ бөгөөд УИХ-ын 2016 оны 47 дугаар тогтоолын дагуу шинээр эхэлж байгаа соёлын төвийн барилгыг 2017 онд төсөвт тусгахгүй байхаар заасны дагуу ҮАГ-аас хасах санал оруулсан.
[Expand] IX.2.1.8БСШУСС Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Хөвсгөл, Төмөрбулаг сум/ 1,631.0 1,200.0 431.0 Хөвсгөл Соёлын төвийн барилга Анх 2014 онд батлагдсан зураг, төсөвгүйгээр 1,200.0 сая төгрөг батлагдсан. 2014.08.18-нд зураг, төсөвт магадлал хийж, 1,631.4 сая төгрөгөөр баталгаажуулсан боловч 2015 оны Төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөгт залруулга хийгдээгүй байна.
[Expand] IX.2.1.13БСШУСС Баруун Монголын уламжлалт соёлын төв /Увс, Улаангом сум/ 3,332.0 2,332.0 1,000.0 Увс Соёлын төвийн барилга 2014, 2016 оны төсвийн тухай хуульд 2,332.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан. 2,995.8 сая төгрөгөөр хянагдсан байсан. Лифт нэмэгдсэн, шинэчилсэн норм, нормативаар материалын тээврийн тооцоо шинэчлэгдэн 410.2 сая төгрөгийн төсөв зохиогдон Барилгын хөгжлийн төвөөр хянагдаж байна.
[Expand] IX.4.1.10БСШУСС Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ 1,762.1 1,500.0 262.1 Архангай Спорт цогцолбор Тус барилгын байршил өөрчлөгдсөнөөс суурийн нэмэлт ажилд 76.1 сая, анхны төсөвт тусгагдаагүй дээврийн будгийн ажилд 3.4 сая, дулааны зангилааны ажилд 48.9 сая, тоног төхөөрөмжийн системийн ажилд 100.8 сая, бусад нэмэлт ажилд 32.7 сая төгрөг нийт 262.1 сая төгрөгийн ажилд магадлал хийлгэн Барилгын хөгжлийн төвийн 2016.09.28-ны өдрийн 763/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан байна.
[Expand] IX.4.1.11БСШУСС Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/ 1,717.5 1,420.9 296.6 Булган Спорт заал Анхны төсөвт тусгагдаагүй 296.6 сая төгрөгийн нэмэлт ажлын төсвийг Барилгын хөгжлийн төвийн 2016.08.19-ний өдрийн 594/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан байна. Тиймээс төсөвт өртөг нэмэгдэх үндэслэлтэй байна. Материалын үнийн өсөлт, баганын ажлын төсөв, суурийн ажлын төсөв нэмэгдэж төсөвт өртөгт өөрчлөлт орсон байна.
[Expand] X.1.1.3ЗТС Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх "Баруун бүсийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл" Манхан-Ховдын 85.3 км, Өлгий-Хашаатын даваа 60 км /Ховд, Баян-Өлгий/ 12,959.2 12,477.2 482.0 Ховд, Баян-өлгий Хатуу хучилттай авто зам Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний дотоод эх үүсвэрийг гадаад валютаар санхүүжүүлэхээр байгуулж, төлбөрийг Сангийн яамнаас төгрөгөөр хийснээс гэрээ дүгнэх үед ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан төсөвт өртөг 482.0 сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийт төсөст өртөг 58.8 сая ам.доллараас Монголын тал 8.8 сая ам.долларыг санхүүжүүлэхээр гэрээний нөхцөлд заасан байна.
[Expand] XI.1.1ХХААХҮС Хөдөө аж ахуйн салбарын Малын удмын сангийн цогцолбор барилга, тоног төхөөрөмжийн хамт /Дархан-Уул, Хонгор сум/ 26,065.3 12,271.0 13,794.3 Дархан-уул Барилга, байгууламж Зураг, төсөвт 2013 онд магадлал хийж, магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртгийг 23,970.0 сая төгрөгөөр баталгаажуулсан боловч Төсвийн тухай хуульд эхний ээлжинд баригдах ажлын 12,271.0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр баталсан байна. 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд нийт баталгаажсан өртгөөр тусгагдсан байна.
[Expand] XII.1.3ЭМС Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/ 16,473.7 12,450.9 4,022.8 Хэнтий Эмнэлгийн барилга Барилгын анхны төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажлууд болох 4 лифт, барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, А блокын өөрчлөлтийн ажил, Б блокын зоорийн давхарын өөрчлөлтийн ажил, гадна шилэн тамбур, төмөр бетон довжооны ажил, хүзүүвчийн ажил, нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгын гадна талын засвар, ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаалын дагуу нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байна. Эрүүл мэндийн яамны 2016.07.21-ний өдрийн албан бичгийг үндэслэн Барилгын хөгжлийн төв төсөвт өртөгт магадлал хийж 4,045.7 сая төгрөгөөр хянаж, магадлын ерөнхий дүгнэлт 2016.09.06-ны өдөр гарсан байна.
[Expand] XII.1.4ЭМС Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум/ 1,557.0 1,315.8 241.2 Хөвсгөл Эмнэлгийн барилга Анх нийт төсөвт өртөгөөр тендер зарлаагүй. Зураг төсөв нэг маягийн зургаар хийгдсэн. 2016.01.05-нд магадлалын ерөнхий дүгнэлт 1,316.1 сая төгрөгөөр гарсан. Анхны төсөвт тусгагдаагүй цэвэр усны шугам, гадны дулаан, гадна цахилгаан, худаг гаргах, гадна хашаа татах, зам талбайн тохижилт, тогооны барилга зэрэг ажлууд байсан бөгөөд эдгээр нэмэлт ажлын төсөв 241.2 сая төгрөгөөр магадлалын ерөнхий дүгнэлт 2016.08.08-ны өдөр гарсан байна.
[Expand] XII.1.5ЭМС Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ 5,019.0 2,898.9 2,120.1 Говь-Алтай Төрөх эмнэлэг Барилгын хөгжлийн төвийн 2016.05.16-ны өдрийн 278/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртгийг 2,120.1 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 5,019.0 сая төгрөгөөр хянаж баталгаажуулсан байна. ЗТБХБС-ын 2012 оны 181 дүгээр тушаал, барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм, төсөв зохиох дүрэм, ЭМСЯ-ны 2016.05.11-ний өдрийн №4-1/2056 дугаар албан бичгийг үндэслэн төсөвт өөрчлөлт хийсэн байна.
[Expand] XII.1.9ЭМС Сумын эрүүл мэндийн төв, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум/ 1,248.6 850.0 398.6 Хөвсгөл Эмнэлгийн барилга 2016.09.16-ны өдөр ашиглалтад орсон барилга бөгөөд үлдэгдэл санхүүжилт 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгагдсан байна. Гадна цахилгааны дэд өртөө, тохижилтын ажил, халаалтын тогоо, худаг зэрэг анхны төсөвт тусгагдаагүй орхигдсон нэмэлт ажлууд гарснаас шалтгаалан төсөвт өртөг 397.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэж Барилгын хөгжлийн төвийн 2016.04.06-ны өдрийн 168/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан байна.
[Expand] XII.1.15ЭМС Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Дорноговь,Сайншанд сум/ 3,524.4 1,285.0 2,239.4 Дорноговь Төрөх эмнэлэг 2011-2012 оны төсвийн тухай хуульд 1,817.9 сая төгрөгөөр тусгагдаж байгаад 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд 3,524.4 сая төгрөг болж, 1,706.5 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Тус барилгын нэмэгдсэн төсөвт өртөг болох 1,706.5 сая төгрөгийг Барилгын хөгжлийн төв 2016.03.23-ны өдөр хянаж баталгаажуулан 147/2016 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан байна. Жич: 2011-2012 оны Төсвийн тухай хуульд 1,817.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөгийг Төсвийн байнгын хорооноос ирүүлсэн жагсаалтад 1,285.0 сая төгрөгөөр тусгасан байна.
[Expand] XII.1.16ЭМС Геронтологийн төв, 60 ор /Улаанбаатар/ 9,200.0 7,392.9 1,807.1 Улаанбаатар Эмнэлгийн барилга Анхны төсөв 2011.03.07-ны өдрийн 47/2011 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 4,643.2 сая төгрөгөөр баталгаажсан. Уг төсөвт А,Б,В,Г блокын барилга угсралтын ажил, халаалт, салхивч цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбоо, дохиолол, гадна тохижилт, өндөржилт, лифтний өртөг багтсан. Харин гадна шугам сүлжээний ажлыг хяналтын төсөвт тусгаагүй нь тухайн барилгын төсөвт өртөг нэмэгдэх шалтгаан болсон. 2,995.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгөөр тендер шалгаруулахад багцын ажлыг салгаж А блокын барилга угсралтын ажил, лифт, барилгын гадна тохижилтын ажилд тендер зарлаагүйгээс барилга угсралтын ажил удааширсан. 2012 онд 7,392.9 сая төгрөгөөр төсвийг дахин тооцоолсныг Барилгын хөгжлийн төв баталгаажуулсан. Үүнд Б, В, Г блокын барилга угсралтын ажил, халаалт, салхивч, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбоо дохиоллын өртөг багтсан боловч А блокын барилга угсралтын ажил, лифт, барилгын гадна тохижилтын ажил ороогүй байна. 2013 онд 181 дүгээр тушаалын дагуу төсөвт өртөг 7,862.2 сая төгрөг болж төсөвт өртөгт өөрчлөлт орсон боловч магадлал хийгдэж баталгаажаагүй байна.
[Expand] XII.1.17ЭМС Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Говь-Алтай, Цээл сум/ 1,013.4 600.0 413.4 Говь-Алтай Эмнэлгийн барилга Анх 2011, 2012 оны төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөг 535.0 сая төгрөгөөр тусгагдсан. “Гуулин тал” ХХК-тай барилга угсралтын ажлын БУ-25/11 дугаар 469.8 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрээг 2011.04.19-нд байгуулсан байна. Нэгдүгээр давхарын өрлөг дуусган, давхар хоорондын цутгалт хийгээд ажил зогссон. Нэг маягийн зураг, төсөвтэй барилга бөгөөд 2014.05.23-ны өдрийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 10 ортой нэг маягын зураг, төсөвтэй барилгын төсвийг 1,315.0 сая төгрөгөөр хянаж баталгаажуулснаар төсөвт өртөг 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд өссөн дүнгээр тусгагдсан байна. Жич: 2011-2012 оны Төсвийн тухай хуульд 535.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй батлагдсан төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөгийг Төсвийн байнгын хорооноос ирүүлсэн жагсаалтад 600.0 сая төгрөгөөр тусгасан байна.
[Expand] XII.1.18ЭМС Эрүүл мэндийн төв /Дундговь, Дэлгэрхангай сум/ 1,365.0 500.0 865.0 Дундговь Эмнэлгийн барилга Тус барилгын төсөвт өртөг нь баталгаажаагүй 500.0 сая төгрөгөөр анх 2012 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдсан байна. Төсөвт батлагдсан дүнгээр тендер зарлаж "Бэржин-Уньт" ХХК 451.0 сая төгрөгөөр шалгарч 2012.07.06-ний БУ-19/12 дугаар барилга угсралтын ажлын гэрээг байгуулсан байна. Тус барилгын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээнд гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээний ажил багтаагүй байна. Энэ ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендер зарлагдсан боловч нэг ч компани оролцоогүй тул тендер хүчингүй болж дахин зарлагдсан. Барилгыг 15 ортой эмнэлгийн барилгын нэг маягийн зургаар барьж эхэлсэн байна. Гүйцэтгэгч компани нь барилга угсралтын ажлыг 2012.07.16-нд эхлүүлсэн ба барилгын цутгамал баганан суурийн цутгалтын ажлыг гүйцэтгэн угсралтын ажил зогссон. Үүнээс хойш барилгын ажил зогссон байдалтай байна. Нэг маягийн зургаар баригдаж буй 15 ортой эмнэлгийн барилгын төсөв өртөг 2016.05.16-ны өдрийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр 1,397.4 сая төгрөг болж өөрчлөгдснөөр хуульд төсөвт өртөг өссөн дүнгээр тусгагдсан байна.
[Expand] XIII.1.1ЭХС Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлийн бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах ажлын үргэлжлэл /Улаанбаатар/ 23,700.0 9,000.0 14,700.0 Улаанбаатар Цахилгааны шугам сүлжээний ажил Шинэ суурьшлын бүс нэмэгдэхэд жил бүр улсын төсөвт анхны төсөвт өртөг дээр нэмэгдсэн ажлын төсөв нэмж батлагддаг төсөвт өртгийн өсөлт болон харагддаг байна. 2017 онд 120 гаруй шинэ байршилд 14,700.0 сая төгрөгийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөж, өнгөрсөн онд хийгдсэн 9,000.0 сая төгрөгийн төсөв дээр нэмэгдэн төсөвт өртөг 23,700.0 сая төгрөг болсон байна. Үүнээс Төв аймгийн сумдын 11 байршилд 1,408.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлын зураг төсөв магадлалаар ороогүй нь Төсвийн тухай хуулийн 29.4 дэх шаардлагыг хангаагүй байна.
[Expand] XIII.1.2ЭХС Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4-35 кВ-ын  өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын үргэлжлэл /улсын хэмжээнд/ 45,000.0 17,000.0 28,000.0 Улсын хэмжээнд Цахилгааны шугам сүлжээний ажил Батлагдсан зураг төсөв, магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй байна. Өмнөх онуудад төсвийн тухай хуульд батлагдсаны дараа ЭХС-ын тушаалаар батлагдах 0.4-35 кВ-ын шугамын өргөтгөл шинэтгэл хийх байршлуудын жагсаалтыг баталсны дагуу хөрөнгийн хуваарилалт хийж ирсэн байна. Уг төслийн хувьд төсөвт өртгийг 2017 онд 45.0 тэрбум төгрөг болгож өсгөсөн боловч өмнөх онуудад 17.0 тэрбум төгрөгөөр 15 аймагт 22 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн бол 2017 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн 28.0 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөгт хяналт хийж баталгаажаагүй байна. Аймгуудын Засаг дарга нараас жил бүрийн төсвийн төсөлд тусгуулах саналын эхний дугаарт сумдын 0.4 кВ-ын шинэчлэл, шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамжийг шийдвэрлүүлэх хөрөнгө оруулалтын санал байнга ирдэг. Тус яаманд байгаа судалгаагаар орон нутгийн түгээх сүлжээнүүдийн үндсэн тоноглолын насжилтийн хувьд 25 жилээс дээш насжилттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь 70 хувийг эзэлж байна. Дэд станцуудын 65 хувь нь 20 жил ба түүнээс дээш жилийн насжилттай. Сумдын 0.4 кВ-ын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг тус яамны харьяа байгууллагуудаар батлагдсан нэг маягийн зураг төсвөөр хийх боломжтой бол зарим 35 кВ-ын ажлууд нь батлагдсан зураг төсөвтэй байна.
[Expand] XIII.1.3ЭХС Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Дарханы дулааны цахилгаан станцын техникийн шинэчлэлийн Монголын талын хөрөнгө /Дархан-Уул, Дархан сум/ 10,600.0 7,000.0 3,600.0 Дархан-Уул Цахилгаан станц Зөвлөх компани нь төслийн төсөвт өртгийг 2005 онд 15.9 сая еврогоор тооцсон бөгөөд 2010 онд 16.7 сая евро болсныг анхааруулж захидал ирүүлсэн байна. 2011 онд ОХУ-ын "АСЕН" ХХК-тай 12.0 сая еврогийн үнийн дүнтэй гэрээ байгуулсан. Ажлын хэрэгжилт гүйцэтгэгчээс шалтаалж удааширсан. Гүйцэтгэгчид олгосон санхүүжилтийн хэмжээнд ажил гүйцэтгэгдсэн байна. 2005-2016 онд үндсэн 4 шалтгаанаас 15.9 сая евро байсан төсөвт өртөг 23.0 сая евро болж өссөн. 2016.04.17-нд 4 талт хэлэлцээрээр "АСЕН" ХХК-тай байгуулсан гэрээг цуцалж, нэмэгдсэн төсөвт өртөг 6.0 сая еврогийн 4.5 сая еврог Германы Засгийн газраас санхүүжүүлэх, үлдэх 1.5 сая еврог Монгол Улсын Засгийн газар санхүүжүүлэхээр заагдсан байна. Монгол Улсын Засгийн газраас санхүүжүүлэх 1.5 сая евро буюу 3.6 тэрбум төгрөгийн гэрээг 2016 онд багтаан байгуулаагүй тохиолдолд гэрээг цуцлах талаар хэлэлцээрт тусгагджээ. Төслийн төсөвт өртгийг 4 талт хэлэлцээрийн хүрээнд /ЭХЯ, СЯ, Германы КfW банк, зөвлөх Goba Intec ХХК/ тохирч баталгаажуулсан байна.
[Expand] XV.1.1УЕП Улсын ерөнхий прокурорын газрын архивын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 952.7 873.7 79.0 Улаанбаатар, Чингэлтэй Архивын барилга Батлагдсан зураг, төсөвгүйгээр төсвийн тухай хуульд хэрэгжилт нь батлагдаж, 2012 оноос эхлэн хуульд батлагдсан төсөвт багтаан ажлын тоо хэмжээг хувааж гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн. Төсөвт өртөгт 2015 онд магадлал хийгдэж 952.7 сая төгрөгөөр батлагдсан боловч 2015 онд мөн л батлагдсан төсөвт багтаан нэмэлт гэрээ байгуулсны улмаас лифтны 79.0 сая төгрөгийн ажил дутуу хийгдэж, уг ажилд нэмэлт гэрээ байгуулж үлдэгдэл төлбөрийг 2017 оны Төсвийн төсөлд тусгасан байна.
[Expand] 4ЗТС Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ 3,121.7 2,500.0 621.7 Улаанбаатар, СХД Автозамын барилга 2016 оны Төсвийн тухай хуулийн төслийг УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар хэлэлцэх явцад ЗТС-ын багцад 2,500.0 сая төгрөгөөр тусгагдаж, батлагдсан. Нийт төсөвт өртөг 3,121.7 сая төгрөгөөр 2014.08.13-нд төсөвт хяналт хийгдсэн боловч магадлалын ерөнхий дүгнэлт гараагүй байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны "Монгол Улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртэлх хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай" 38 дугаар тогтоолын дагуу худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг зогсоосон байна.
[Expand] 18ЭХС 14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10 кВ-ын дэд станцын гаргалгаа-4 ком, 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3 ком, 10 кВ-ын хаалттай дэд өртөө-12 ком, 10 кВ-ын 18.4 км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 7,137.0 6,561.0 576.0 Улаанбаатар, Баянзүрх Дэд бүтцийн байгууламж Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр"-ийн хүрээнд 6,561.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий "14 дүгээр хороолол, Зүүн хүрээ хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах 10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 4 иж бүрдэл, хаалттай дэд өртөө 18 иж бүрдэл, 10 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил", 587.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий "14 дүгээр хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын 4 иж бүрдэл хуваарилах байгууламж руу татах 5 км, 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил" гэсэн 2 тусдаа төсөл, арга хэмжээг Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 263 дугаар "Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай" тогтоолоор нэгтгэж төсвийн тухай хуульд тусгаснаас төсөвт өртөг нэмэгдсэн байна. Нийт 8,094.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажлаас нийслэлийн төсвөөс 957.0 сая төгрөгийн ажлыг санхүүжүүлнэ.
[Expand] 23ЭХС Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн  11 г, д  ф 800-гийн гол шугамыг  Ø1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөл барилга угсралтын ажил (1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, Павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км ) 24,949.0 15,640.0 9,309.0 Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг Дэд бүтцийн байгууламж Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар "Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай" тогтоолын дагуу төсөвт өртөг 15,640 сая төгрөгийн жишиг үнээр төсөвт тусгагдсан. 2015.09.22-ны өдрийн 988/2015 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртөг 24,949.2 сая төгрөгөөр баталгаажсан байна. Захиалагчийн зүгээс гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан бөгөөд ажил гүйцэтгэх гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. 2017 оны Төсвийн тухай хуульд төсөвт өртөг баталгаажсан өртгөөр илэрхийлэгдсэн байна.
[Expand] 24ЭХС Дулааны цахилгаан станц 4"-өөс "У-18" хүртэл (Москва хорооллын урд тал хүртэл) 4.2 км ф 800-гийн голчтой дулааны шугамын барилга угсралтын ажил 16,987.3 14,490.0 2,497.3 Улаанбаатар, Баянгол Дэд бүтцийн байгууламж Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 188 дугаар "Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай" тогтоолд заасны дагуу төсөвт өртгийг 14,490.0 сая төгрөгийн жишиг үнээр тогтоосон байна. 2015.10.19-ны өдрийн 59/2015 дугаар магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртгийг 16,987.3 сая төгрөгөөр хянагдаж, 2017 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд баталгаажсан өртгөөр тусгасан байна.
[Expand] 30ЗТС Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто зам барилга 127.1 км 62,899.9 34,899.9 28,000.0 Завхан Автозам Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 106 тоот "Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээн авто замын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолын хүрээнд төсөвт өртгийг 62.9 тэрбум төгрөгөөр тогтоож гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ байгуулсан байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 195 тоот "Авто замын барилгын ажлын санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолд төсөвт өртгийг 62.9 тэрбум төгрөгөөр байхаар заасан. Төсөвт магадлал хийгдээгүй. Монгол Улсын 2015, 2016 оны төсвийн тухай хуульд Хөгжлийн банк нь төсөвт өртгийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрээс хамааруулан Самурай бонд, Чингис бонд, Хөгжлийн банкны өөрийн эх үүсвэрээс салгаж тусгасан бол 2017 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд нийт өртгөөр тусгасан байна.
[Expand] 32ЗТС Аймаг, дүүргийн доторх гудамж, зам, талбайн тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Ховд/ 12,351.2 5,450.0 6,901.2 Улаанбаатар, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, ховд Автозам Үндэсний Аюулгүй Байдлын Зөвлөлийн 2014.12.22-ны өдрийн 63/37 дугаар зөвлөмж, Засгийн газүрын 2016.01.18-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор 2016 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар хавсралтаар баталсан 64, 65-д батлагдсан хөрөнгөөр 67-д батлагдсаныг санхүүжүүлэх гэж заасны дагуу ЗТС-ын 2016.02.05-ны өдрийн 31 дүгээр тушаалаар Улаанбаатар хотод хийгдэх замын шинэчлэлт, тохижилтын 5 ажлыг нэмж, нэгтгэснээр 2017 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд төсөвт өртөг нэмэгдэж тусгагдсан байна. 2015.11.30-нд Зайсангийн Оргил худалдааны төвийн арын уулзвараас Жапан таун орон сууцны хороолол хүртэлх 0.8 км авто замын төсөвт өртгийг 3,614.6 сая, 2016.03.16-нд Яармагийн гүүрнээс "Чингис хаан" олон улсын нисэх онгоцны буудал хүртэлх 13.7 км болон Богд уулын арын 17.1 км авто замын гэрэлтүүлгийн цахилгаан хангамжийн ажлын төсөвт өртгийг 3,201.1 сая төгрөгөөр тус тус баталгаажуулсан байна. Бусад 4 ажлын 4,205.2 сая төгрөгийн төсөвт өртгийн тооцоолол хийгдсэн байна.
[Expand] 85ЗТС Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга 60 км 18,173.6 12,811.3 5,362.3 Ховд Автозам Засгийн газрын 2014.06.07-ны өдрийн 185 дугаар "Авто замын барилгын ажлын талаар авах арга хэмжээний тухай" тогтоолд заасны дагуу төсөвт өртгийг 17,868.4 сая төгрөг байхаар тогтоосон. Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан 2014.08.28-ны өдрийн 17,806.2 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрээт ажлын 12,811.3 сая төгрөгийг Хөгжлийн банк санхүүжүүлэхээр заасныг үндэслэн 2014-2016 онд төсөвт өртгийг 12,811.3 сая төгрөгөөр баталсан. Харин Засгийн газрын 2016.04.04-ний өдрийн 195 дугаар "Авто замын барилгын ажлын санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолоор төсөвт өртгийг 18,173.6 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлсний дагуу 2017 оны Төсвийн тухай хуулийн төсөлд төсөвт өртгийг уг дүнгээр тусгасан байна.
[Expand] 95БХБС Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо - 5ш, ялтсан дулаан солилцуур - 3ком-ын барилга угсралтын ажил 933.8 873.0 60.8 Улаанбаатар, Чингэлтэй Дэд бүтцийн байгууламж Төсвийн тухай хуульд батлагдахдаа зураг, төсөвгүй тусгагдсан байсан бөгөөд нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжиж, 2014.12.26-ны өдрийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр төсөвт өртөг 4,069.7 сая төгрөгөөр баталгаажиж, Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулаан хангамжийн эх үүсвэр, уурын зуухны барилга 2 ширхэг, хатуу түлшний халаалтын тогоо 6 ширхэг, хэрэгцээний халуун усны ялтсан дулаан солилцуур 2 иж бүрдэлийг барих ажлыг салган авч 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд гэрээт ажлын төсөвт өртгөөр тусгасан байна.
     ТАХ: 59435,026.80271,135.60163,891.20   
ХҮСНЭГТТЭЙ АЖИЛЛАХ ЗААВАР:
Тухайн төсөл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүй судалгааг үзэх
Хүснэгттэй ажиллах
дэлгэрэнгүй зааварчилгаа:
html5 video background by EasyHtml5Video.com v3.9.1